La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 6, Octubre - desembre de 2011
Corina Basnou i Joan Pino - Doctors en Biologia i Investigadors al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
La gestió de les invasions biològiques. El control i la prevenció d'espècies invasores als ecosistemes de Catalunya

Espècies exòtiques invasores a Catalunya. Disposem de prou informació per a la seva gestió? Les invasions biològiques són, juntament amb la modificació i fragmentació del paisatge, una de les causes principals del declivi de la biodiversitat a tot el planeta. Moltes espècies exòtiques invasores mostren una gran capacitat de propagació i d'expansió geogràfica, i provoquen forts impactes sobre els ecosistemes i la salut humana, i la seva gestió pot comportar costos econòmics importants.

Disposar d'informació actualitzada és un element essencial en la lluita contra les espècies invasores a tots els nivells, però especialment en la seva prevenció que, com passa en molts altres àmbits, és sovint una opció molt més econòmica i ecològica que el tractament a posteriori. Cal tenir present que, sovint, només és qüestió de temps que una espècie exòtica no invasora esdevingui invasora. De fet, moltes de les espècies exòtiques accidentals detectades en treballs de finals del segle passat són considerades actualment com a invasores. Per tant cal reaccionar amb rapidesa i, sobre tot, cal comptar amb mecanismes d'early warning per a la detecció i el control de les invasions en els seus primers estadis.

En tot plegat hi juguen un paper molt important els anomenats sistemes d'informació sobre les espècies exòtiques invasores. A més de sensibilitzar el públic, la informació que contenen -sobre la distribució i les característiques de les espècies invasores i dels hàbitats envaïts- és cabdal per al disseny d'estratègies de prevenció i control. D'altra banda, un dels mecanismes d'early warning més efectius per a la gestió de les invasions són els protocols d'anàlisis de risc (risk assessment protocols). Es tracta de protocols que pretenen avaluar el potencial invasor de les espècies a partir d'una sèrie d'atributs biològics, ecològics i relacionats amb el propi procés d'invasió. El més conegut és el Weed Risk Assessment, desenvolupat a Austràlia per a plantes vasculars. El punt feble de les anàlisis de risc és que, sovint, hi ha poca informació sobre els atributs que s'hi fan servir. Per això és important que siguin aplicades per experts que, en el cas que manquin moltes dades, hauran de dur a terme recerques específiques i fins tot prospeccions de camp que permetin recopilar la informació que manca.

L'experiència del CREAF
En els últims anys, el CREAF ha posat a punt diversos sistemes d'informació sobre les espècies exòtiques i invasores. Els més recents recullen dades sobre l'estat d'invasió dels ambients terrestres i aquàtics de Catalunya i sobre les espècies que els envaeixen, que arriben gairebé al miler. Destaquen especialment les introduccions deliberades -degudes a activitats com la jardineria, l'aqüicultura, la caça i la pesca- però també hi ha moltes introduccions accidentals (per exemple, es calcula que les aigües de balast dels vaixells transporten diàriament milers d'espècies per tot Europa).
Un aspecte important per a l'actualització d'aquestes bases de dades és la realització regular de prospeccions de camp sobre els hàbitats o els territoris més sensibles a les invasions. Recentment, el CREAF ha realitzat un mostreig del grau d'invasió dels hàbitats costaners de Catalunya que ha posat de manifest l'important grau d'invasió d'aquests hàbitats i la relació estreta amb el grau d'urbanització del paisatge circumdant.

Finalment, el CREAF també ha treballat en l'adaptació al cas mediterrani dels protocols d'anàlisi de risc per a les plantes exòtiques (Gassó et al. 2009) i en la millora dels protocols aplicats als vertebrats, que incorporen atributs relacionats amb la capacitat d'adaptació com ara la mida del cervell (Vall-llosera & Sol 2009). Aprofitant els nous protocols per a plantes, s'ha fet una anàlisi exhaustiva de la capacitat invasora de les espècies ornamentals exòtiques més plantades a la ciutat de Barcelona, a partir d'un procediment metodològic específic inèdit en àrees urbanes. L'estudi ha permès identificar les àrees més adequades per a la plantació de les diverses espècies amb l'objectiu de minimitzar el risc d'invasió dels sistemes naturals veïns de la serralada litoral i dels deltes del Llobregat i el Besòs.


Gassó N, Basnou C, Vilà M (2009) Predicting plant invaders in the Mediterranean through a Weed Risk Assessment System. Biological Invasions 12: 463-476

Vall-llosera M, Sol D. (2009) A global risk assessment for the success of bird introductions. Journal of Applied Ecology 46: 787-795.

 

Corina Basnou és doctora en Biologia per la Universitat Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Romania) i Màster en Fitotecnologia per la mateixa universitat i la Università degli Studi di Camerino (Itàlia). És investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), on s'ha centrat en l'estudi dels canvis en el paisatge i els seus efectes sobre la diversitat, tant a nivell europeu com a nivell local i regional. En el camp de l'ecologia de les invasions, ha coordinat la construcció de bases de dades i sistemes d'informació geogràfica d'espècies exòtiques en diversos projectes europeus, i actualment treballa en l'anàlisi de les relacions entre l'estructura del paisatge i la invasió dels hàbitats litorals del Mediterrani per plantes exòtiques.

Joan Pino és doctor en Biologia i Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica. Ha estat professor de Botànica de la UAB i, des del 2006, és professor d'Ecologia de la mateixa universitat. Des del 1997 és investigador del CREAF. La seva recerca s'ha centrat en l'estudi i la gestió de la biodiversitat en els diferents nivells d'organització. És coordinador, juntament amb Ferran Rodà, d'una línia de recerca sobre l'ecologia del paisatge i la seva aplicació a la conservació de la diversitat biològica i en l'actualitat coordina, també, una línia de recerca sobre l'ecologia de les invasions biològiques, centrada en l'anàlisi de la capacitat invasora de les espècies i del risc d'invasió de territoris i hàbitats.
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció