La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 14, Gener - març de 2014
Miquel Carrión - Ambientòleg i tècnic del Servei d'Ocupació de Catalunya
Oportunitats de creació de llocs de treball en l'agricultura i el món rural en la transició a l'Economia Verda

L’Economia Verda és, des del punt de vista de les polítiques d’ocupació, una oportunitat històrica que ha de ser aprofitada pel nostre país. Crear centenars de milers de llocs de treball els propers anys a Catalunya no serà una fita assolible si no introduïm radicalment nous paràmetres de desenvolupament generadors d’ocupació. En aquest sentit, les polítiques agràries són polítiques d’activació econòmica i de desenvolupament territorial i social, que haurien d’incloure, sens dubte, aquesta visió de creació de llocs de treball.

La transició a una economia verda té molts elements que impactaran de forma transcendent a l’agricultura i els espais rurals i, sobre tots ells, caldria anticipar i potenciar les oportunitats sobre l’ocupació: implicarà educar i orientar el consum cap a actituds més responsables i sostenibles, cap a un consum més local, de temporada i de qualitat —amb els múltiples efectes que això pot comportar sobre la demanda de productes agraris i sobre els seus canals de distribució—; implicarà internalitzar externalitats minimitzant pràctiques agrícoles que generin importants consums de recursos i impactes ambientals; implicarà modificar la fiscalitat renunciant progressivament als subsidis d’allò que no estigui alineat amb la sostenibilitat i creant una nova fiscalitat que faci més competitiu el sector ecològic i les bones pràctiques de conservació del patrimoni natural i cultural; implicarà reconsiderar el cicle de determinats vectors que són estructurals per a l’economia i també per a l’agricultura com l’energia i l’aigua, on òbviament hi ha un enorme recorregut relacionat amb l’eficiència i amb la reconsideració del beneficis col·lectius públics i particulars associats al seu finançament; i implicarà, finalment, revalorar la conservació de la biodiversitat i del capital natural.

La transició a l’Economia Verda anirà estretament lligada, doncs, a una reorientació de l’activitat agrària i del desenvolupament rural, cosa que hauria de comportar la creació de nous Green Jobs.

Una gran oportunitat en aquesta línia és l’agricultura ecològica, en tant que és un sector pròpiament sostenible, en creixement constant i generador de més llocs de treball. La Fundación Biodiversidad –en el seu estudi sobre ocupació verda del 2010— va estimar que la intensitat de mà d’obra per hectàrea cultivada del sector ecològic és superior, en un 20%, a la del sector convencional. Aquesta prospectiva és molt similar a la que cita el World Watch en un estudi sobre Gran Bretanya i Irlanda del 2005, i d’altres estudis com el de la consultora GHK sobre relacions entre medi ambient, economia i llocs de treball (2007) o l’estudi de la regió de Maine als Estats Units sobre els impactes de l’agricultura ecològica. A més, en molts casos es fa esment a la importància de la creació de llocs de treball indirectes, fruit de l’impacte local en la compra de fertilitzants i llavors, així com en la major presència en els mercats locals i en la venda directa.

Val a dir que en un dels informes més emblemàtics sobre Green Jobs ‘Cap a un treball digne en un món baix en Carboni’ (UNEP/ILO 2008) també es posa de manifest que les polítiques que tenen com a objectiu revitalitzar les comunitats locals, restringint l’expansió de gran cadenes de distribució que concentren la venda en grans punts, contribueixen a preservar el treball en la xarxa del comerç de petita escala i eviten la gran temporalitat i la baixa qualitat de l’ocupació en aquest tipus d’establiments.

També l’organització americana Green for All (2011) valora que l’ocupació verda desestacionalitzaria més la demanda de mà d’obra intensificant necessitats en el control de plagues, en la salut i vegetal, en els cultius rotatius, en la gestió del sòl, en el manteniment dels espais o en el disseny dels terrenys. I, finalment, la publicació de les Nacions Unides i la OIT també exposa que, en l’àmbit de l’agricultura ecològica, estan incrementant els perfils professionals no només associats a les tècniques agràries sinó, també, relacionats amb qüestions de comercialització i màrqueting de productes sostenibles, amb nous mercats, amb el control de plagues, amb la utilització de fertilitzants, amb el disseny d’agrosistemes, amb el desenvolupament rural, amb la nutrició o amb programes d’ajudes i adaptació d’energies renovables. Així mateix, menciona Green Jobs relacionats amb l’agricultura urbana o la gestió per evitar malbaratar i llençar aliments.

Més enllà de l’agricultura, hi ha altres sectors emergents potencialment creadors d’ocupació en el món rural, com podria ser el sector forestal. Un recent estudi de CCOO (2012) sobre el sector forestal apunta, per exemple, que es podrien crear fins a 50.000 llocs de treball a nivell estatal el 2022.

I, per últim, hi hauria un component també molt vinculat a l’activitat agrària, com és el desenvolupament rural; entès com a estratègia econòmica per diversificar l’activitat en un sentit ampli i generar rendes alternatives i nous llocs de treball. En aquest sentit, algunes de les propostes d’aquest àmbit encaixarien perfectament en les polítiques de transició a una Economia Verda, tals com l’artesania alimentària, l’agroturisme i l’ecoturisme, o el pagament per serveis ambientals.

Ja s’han engegat múltiples iniciatives públiques i privades alineades amb aquestes oportunitats, però la urgència de crear llocs de treball hauria de motivar una presa de decisions convençuda d’implantar noves regulacions normatives i fiscals que impulsin i consolidin massivament aquestes oportunitats de nous llocs de treball.

Miquel Carrión, ambientòleg de la primera promoció de la UAB. Ha treballat en el sector ambiental des de diverses empreses d'iniciativa social com Engrunes o Recibaix i, durant un temps, en la consultoria ENT. També ha desenvolupat diverses funcions en el sector públic: tècnic de medi ambient en l'administració local, assistent i assessor en la Comissió de Medi Ambient del Congrés de Diputats, i cap de relacions institucionals del Departament de Governació i Administracions públiques. Actualment treballa al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i fa recerca i promoció de la importància de l'ocupació verda com a resposta a la crisi (greenjobs.cat/wordpress i @greenjobs_cat).
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció